در حال بارگذاری ...

گـروه تئـاتر سـایه

سرپرست گروه : رجب علی فلاح

گروه های تئاتر وابسته به انجمن هنرهای نمایشی استان مازندران

نام گروه : سایه

سرپرست گروه : رجبعلی فلاح

شهرستان محل فعالیت : قائمشهر

سطح هنری : ب

ردیف

نام و نام خانوادگی

شماره تماس

سمت

1

رجب علی فلاح

۰۹۱۱۱۲۸۰۶۴۴

سرپرست و کارگردان

2

بهرام نجفدری

۰۹۳۶۸۴۹۹۸۲۰

نویسنده

3

رشید بابا زاده

۰۹۱۱۱۲۸۵۹۲۳

بازیگر

4

ایرج الیاسی

۰۹۱۱۱۲۶۱۶۶۴

بازیگر

5

محمد رضا عالیشاه

۰۹۱۱۱۲۸۸۹۸۰

بازیگر

6

طیبه مقدم سمنانی

۰۹۳۹۵۱۹۷۰۱۵

بازیگر

7

نبی الله مهمان نواز

۰۹۳۶۵۷۳۸۹۰۵

بازیگر
نظرات کاربران