در حال بارگذاری ...

گـروه تئـاتر مهر

سرپرست گروه : صاحب آهنگر

گروه های تئاتر وابسته به انجمن هنرهای نمایشی استان مازندران

نام گروه : مهر

سرپرست گروه : صاحب آهنگر

شهرستان محل فعالیت : ساری

سطح هنری : ب

ردیف

نام و نام خانوادگی

شماره تماس

سمت

1

صاحب آهنگر

۰۹۱۱۹۵۲۲۰۹۶

سرپرست گروه

2

فاطمه مکاری

۰۹۳۵۸۲۸۶۶۹۷

نویسنده

3

حدیث زارع نژاد

۰۹۱۹۷۸۰۹۸۰۱

بازیگر

4

مرضیه مکاری

۰۹۳۰۶۹۶۴۹۴۱

بازیگر

5

محمد پناهی

۰۹۳۰۹۰۰۳۶۶۱

بازیگر

6

حسین قربانی

۰۹۱۱۳۴۶۲۹۳۳

بازیگر

7

امین وطنی

۰۹۱۱۱۵۸۷۵۸۳

طراح پوستر و بروشور
مطالب مرتبط

نظرات کاربران