در حال بارگذاری ...

گـروه تئـاتر خـانه سبـز

سرپرست گروه : پیمان دستگیران

گروه های تئاتر وابسته به انجمن هنرهای نمایشی استان مازندران

نام گروه : خانه سبز

سرپرست گروه : پیمان دستگیران

شهرستان محل فعالیت : قائمشهر

سطح هنری : ج

ردیف

نام و نام خانوادگی

شماره تماس

سمت

1

پیمان دستگیران

09353964277

سرپرست گروه

2

پویا دستگیران

09118971614

کارگردان

3

امیررضا بینوائی

09332335432

بازیگر

4

مرضیه عبدی

09119572331

بازیگر

5

رویا حسینی

09118520346

دراماتورژ

 
نظرات کاربران