در حال بارگذاری ...

گـروه تئـاتر اُتللـو

سرپرست گروه : حامد کریمی

گروه های تئاتر وابسته به انجمن هنرهای نمایشی استان مازندران

نام گروه : اُتللو

سرپرست گروه : حامد کریمی

شهرستان محل فعالیت : قائمشهر

سطح هنری : ج

ردیف

نام و نام خانوادگی

شماره تماس

سمت

1

حامد کریمی

09369802382

سرپرست و کارگردان

2

 

 

 

3

 

 

 

4

 

 

 

5

 

 

 
نظرات کاربران