در حال بارگذاری ...

گـروه تئـاتر فـرهنـگ

سرپرست گروه : محسن صفری

گروه های تئاتر وابسته به انجمن هنرهای نمایشی استان مازندران

نام گروه : فرهنگ

سرپرست گروه : محسن صفری

شهرستان محل فعالیت : قائمشهر

سطح هنری : ب

ردیف

نام و نام خانوادگی

شماره تماس

سمت

1

محسن صفری

۰۹۱۹۱۳۱۳۶۰۴

سرپرست و نویسنده

2

حسینعلی بینوای

۰۹۱۲۱۸۶۵۷۲۶

کارگردان

3

محمود جباری

۰۹۱۱۲۲۴۵۵۴۶

بازیگر

4

فاطمه محمدی

۰۹۱۱۲۲۳۶۷۸۸

بازیگر

5

محمد رهبر

۰۹۳۷۴۳۱۰۴۵۵

بازیگر

6

سیاوش فلاحپور

۰۹۳۹۲۲۴۰۰۳۰

بازیگر

7

حجت احمدی

۰۹۳۷۷۹۹۲۳۰۰

طراح پوستر و بروشور
نظرات کاربران