در حال بارگذاری ...

گـروه تئـاتـر گمـان

سرپرست گروه : عباس میار

گروه های تئاتر وابسته به انجمن هنرهای نمایشی استان مازندران

نام گروه : گمان

سرپرست گروه : عباس میار

شهرستان محل فعالیت : قائمشهر

سطح هنری : ج

ردیف

نام و نام خانوادگی

شماره تماس

سمت

1

عباس میار

09117413615

سرپرست

2

رحمان قدمی

09112240470

بازیگر

3

خدایار رضوانی

09302039934

بازیگر

4

حدیث میار

09118553121

بازیگر

5

مصطفی سارنجان

09114403209

بازیگر
مطالب مرتبط

نظرات کاربران