در حال بارگذاری ...

گـروه تئـاتر بیـت

سرپرست گروه : محمد شجاعی

گروه های تئاتر وابسته به انجمن هنرهای نمایشی استان مازندران

نام گروه: بیت

سرپرست گروه: محمد شجاعی

شهرستان محل فعالیت: بابل

سطح هنری: ج

ردیف

نام و نام خانوادگی

شماره تماس

سمت

1

محمد شجاعی

۰۹۳۵۵۰۲۳۷۶۳

سرپرست و کارگردان

2

علی محمودی چوبی

۰۹۳۶۶۷۱۱۴۸۲

نویسنده

3

روجا رنجبر

۰۹۳۶۷۹۶۹۳۸۲

بازیگر

4

محمد مهدی گدازگر

۰۹۱۱۱۱۷۳۰۸۵

بازیگر

5

علی آقاجانی افروزی

۰۹۳۷۴۷۱۳۶۹۲

دستیار کارگردان
نظرات کاربران