در حال بارگذاری ...

گـروه تئـاتـر صـحنـه

سرپرست گروه : عباسعلی ابوالحسنی

گروه های تئاتر وابسته به انجمن هنرهای نمایشی استان مازندران

نام گروه: صحنه

سرپرست گروه: عباس ابوالحسنی

شهرستان محل فعالیت: بابل

سطح هنری: الف

ردیف

نام و نام خانوادگی

شماره تماس

سمت

1

عباسعلی ابوالحسنی

09113130497

سرپرست و کارگردان

2

مهدی قاسمیان امیری

۰۹۱۱۹۱۰۲۴۷۱

نویسنده

3

حسن میرزایی مقری

۰۹۱۱۱۱۵۱۸۱۱

بازیگر

4

محمد رشیدا

۰۹۰۳۳۰۳۹۰۱۱

بازیگر

5

کیوان سعیدی زند

۰۹۱۱۲۱۷۷۳۰۶

بازیگر

6

فاطمه (مینو) طوسی

۰۹۱۱۸۵۷۹۱۸۱

بازیگر

7

بیژن راستگو

۰۹۳۵۳۵۷۴۰۵۳

بازیگر

8

مصطفی مکبری

۰۹۱۱۲۱۵۶۵۰۰

بازیگر

9

ناهید رجب پور عزیزی

۰۹۱۱۹۹۹۷۳۶۳

بازیگر
مطالب مرتبط

نظرات کاربران