در حال بارگذاری ...

گـروه تئـاتر تـالـی

سرپرست گروه : سعید امیرکلائی

گروه های تئاتر وابسته به انجمن هنرهای نمایشی استان مازندران

نام گروه: تالی

سرپرست گروه: سعید امیرکلائی

شهرستان محل فعالیت: آمل

سطح هنری: ب

ردیف

نام و نام خانوادگی

شماره تماس

سمت

1

سعید امیر کلائی

09353809616

سرپرست و کارگردان

2

حسین حیدر زاده

0113481606

نویسنده

3

احمد نصری

09356010433

بازیگر

4

توحید محمدیان آهی

09305143571

بازیگر

5

مهدی امیرکلائی

09118558816

بازیگر

6

رقیه اسکی کرمانی

09355983449

بازیگر

7

طاهره قلی تبار عمرانی

09118513585

طراح لباس
نظرات کاربران