از تاریخ
 تا تاریخ
 
توسعه یا عدم توسعه در تئاتر مازندران

توسعه یا عدم توسعه در تئاتر مازندران

رحیم ناظریان، نویسنده و منتقد تئاتر، وضعیت توسعه تئاتر مازندران را با نگاهی به سیاست های اتخاذ شده دولت و نقش دولتی ها در مدیریت این هنر بررسی کرد